Pågående forskning

Pågående forskning

Clemens Klante — Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Anna Borgström — Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

Laura Giese — Pedagogisk verksamhet — ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde
Sandy Chan, Josefin Barup och Markus Fröjd – Utveckling av teknik för mätning av vattenkvalitet

Publicerad

Uppdaterad