En spegelblank sjö med skog i bakgrunden

Ekosystemtjänster / Ecosystem Services

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i en hel sjö eller i en del av en sjö, exempelvis en vik.

Begreppet ekosystemtjänster beskriver alla de produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Kunskapen om ekosystemtjänsterna används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör på så sätt vårt beroende av fungerande ekosystem.

Hur vi använder exempelvis mark och vatten avgör om vi kan bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Fungerande ekosystem och de tjänster de levererar är avgörande för att vi ska kunna hantera olika utmaningar kopplade till exempelvis klimatförändringar.

Genom att öka kunskapen om alla de tjänster som ekosystemen ger, och vilka risker som uppstår om de inte förvaltas på ett hållbart sätt, skapas ökad förståelse och ökat engagemang för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

Länkar

Forskning – Lokala åtgärder mot glibala hot

Forskningsstation Bolmens arbete med AquaNet

Forskningsstation Bolmen är med i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

SITES

 

IN ENGLISH

Ecosystem Services

An ecosystem is a defined area in nature that we have chosen to consider as a system, in order to study it more easily. An ecosystem can be large or small depending on what you choose to define the study, for example the ecosystem in an entire lake or in a part of a lake, for example a bay.

The term ecosystem services describes all the products and services that ecosystems provide to humans and that contribute to our well-being and quality of life.

The knowledge of ecosystem services is used to create an understanding that people’s survival and well-being are dependent on the services that ecosystems provide. Ecosystem services visualizes our dependence on functioning ecosystems

How we use land and water, for example, determines whether we can preserve and develop ecosystems’ capacity to deliver ecosystem services. Functioning ecosystems and the services they provide are crucial for us to be able to deal with various challenges linked to, for example, climate change.

By increasing our knowledge about all the services that ecosystems provide, and what risks arise if they are not managed in a sustainable way, greater understanding and increased commitment to preserve and sustainably use biological diversity and functioning ecosystems is created.

Publicerad

Uppdaterad