Panoramabild över Bolmen

Om Bolmen

Fakta om Bolmen

Yta: 184 km2 (173?)

Maxdjup: 37 m

Omsättningstid: 1,6 år (SMHI)

Oligotrof, svagt humussjö

Län: Halland, Jönköping och Kronoberg

Kommuner: Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo

Avrinningsområde: 1 650 km²

Huvudsakligen skogsmark: (barr), inslag av myr och odlingsmark.

Delavrinningsområde till Lagans avrinningsområde

Biologisk mångformighet: Hög

Ekologiskstatus: måttlig

Vattennivå

Vattennivån i en sjö varierar beroende på årstid och nederbörd och är i södra Sverige generellt sett som lägst i början av hösten, före höstregnen. Mängden regn avgör hur mycket vatten som fyller på sjön. Antingen faller regn direkt över sjön eller i sjöns tillrinningsområde, det vill säga det område runt sjön där vattnets naturliga väg genom landskapet slutar i sjön. Vattnet färdas antingen på ytan genom ytavrinning eller genom marklagren som grundvatten mot sjön. Det finns ett samband mellan nederbördsmängden, vattennivån och strandlinjen i sjön. I en sjö med branta stränder förändras inte strandlinjen så mycket, men för sjöar med flacka stränder flyttas strandlinjen mer, efterhand som vattennivån i sjön ändras.

I dag är nästan alla större sjöar i Sverige reglerade. Detta innebär att det finns en vattendom som bestämmer vilka vattenmängder som ska släppas ut ur sjön vid olika tillfällen under året. Den vattenmängd som tappas bestäms ofta utifrån sjöns vattennivå, årstiden och/eller flödet i utloppet från sjön. Ofta finns det även angivet inom vilka nivåer (i meter över havet) som vattenytan får variera. I vattendomarna har domstolen vägt samman alla enskilda och allmänna intressen som finns runt sjön, såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiskeintressen, för att skapa en så bra reglering som möjligt. Detta innebär att vattendomarna oftast utgör en kompromisslösning mellan olika motstående intressen. Den som reglerar sjön måste följa vattendomen och kan inte avvika från de villkor för regleringen som är inskrivna i domen.

Alla Sydvattens sjöar är reglerade: Ringsjön och Vombsjön reglers av Sydvatten medan Bolmen regleras av Statkraft.

Reglering och uttagsrätt

Bolmens nivå regleras, sedan början 1950-talet vid utloppet i södra Bolmen. Sjön regleras för kraftverksändamål. Sydvatten tar ut vatten för dricksvattenproduktion ur sjön med stöd av en vattendom från 1972 men utan att reglera sjön. Vattennivån i Bolmen ligger normalt mellan 141 och 142 m ö h (meter över havet), men vid enstaka tillfällen kan nivån sjunka under 141 m ö h. Det är framförallt variationer i tillflödet av vatten till sjön samt regleringen för kraftverksändamål som bestämmer vattenytans nivå. I medel över året släpps det ut ca 23 m3/s från Bolmen, vilket motsvarar ungefär det som rinner in till Bolmen uppströms ifrån.

I medeltal tar Sydvatten ut ca 1,4 m3/s från Bolmen för dricksvattenförsörjning till Skåne. Detta utgör ca 6 % av medeltillrinningen till Bolmen. Sydvattens uttag påverkar endast marginellt nivån i Bolmen. Det är variationerna i tillrinningen till Bolmen och utflödet från Bolmen som ger upphov till de större nivåvariationer som kan märkas längs stränder och vid hamnar. Låga nivåer i Bolmen orsakas framför allt av låg tillrinning till följd av lite nederbörd i tillrinningsområdet.

Sydvatten

I alla samhällen är dricksvatten den viktigaste gemensamma frågan att lösa. I Sverige är det ett kommunalt ansvar att dess invånare har tillgång till säkert dricksvatten. I västra Skåne har 17 kommuner beslutat att de bäst uppfyller detta ansvar genom att samarbeta i det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Sydvatten bedriver alltså en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna, på samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. Bolaget lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster, vilket bland annat innebär att bolaget inte får ”gå med vinst”. Sydvatten får följaktligen inte dela ut vinster till sina ägare och har därmed inget vinstintresse.

Vatten från Bolmen, som renas i Ringsjöverket, ger Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, och mindre delar av Malmö och Staffanstorp färskt dricksvatten varje dag, dygnet runt, året om.

Vattenskyddsområde

Sedan 2021 är den södra delen av Bolmen ett vattenskyddsområde. Läs mer om vattenskyddsområde Bolmen här.

Ringsjöverket

Såhär renar vi vattnet från Bolmen på Ringsjöverket.

Mer information om Ringsjöverket hittar ni här.

 

Publicerad

Uppdaterad