Murån

Miljöövervakning / Environmental monitoring

Miljöövervakning handlar om att följa tillståndet i miljön över tid. Genom att återkommande och systematiskt undersöka, beskriva, samla in och dokumentera miljödata (biotiska såväl som abiotiska faktorer), kan förändringar i miljön upptäckas.

Då de tidigare mätningar jämförs med aktuella lägesbeskrivningar  kan till exempel hotbilder eller olika utsläppskällors påverkan på miljön bedömas, men även särskilja naturliga förändringar i miljön från de förändringar som är påverkade av mänskliga aktiviteter.  Resultaten av miljöövervakningen ligger sedan till grund för beslut om åtgärder och för att följa upp  om genomförda åtgärder fått önskad effekt eller inte.

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med Havs och vattenmyndigheterna för samordningen av miljöövervakning i Sverige.  De driver det nationella miljöövervakningsprogrammet, som består av tio programområden (Fjäll, Hälsorelaterad miljöövervakning, Jordbruksmark, Kust och hav, Landskap, Luft, Miljögiftssamordning, Skog, Sötvatten och Våtmarker). Den information som tas fram inom miljöövervakningen är ett viktigt underlag för uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och för den internationella rapporteringen. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Länkar

Om Forskningsstation Bolmen

Naturvårdsverket – Miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten – Miljöövervakning

 

IN ENGLISH

Environmental monitoring

Environmental monitoring is about providing a situational description of the state of the environment and warning of disturbances. The work is based on recurring, systematically laid out surveys, which show the state of the environment by registering any changes in the natural environment.

By comparing current location descriptions with previous measurements, changes in the environment can be detected. In this way, you can see whether implemented actions have the desired effect or not.

The results of environmental monitoring can be used to assess threats, analyze the impact of different emission sources on the environment, provide evidence for actions or follow up on decided measures.

Sweden has a well-developed system for monitoring the state of the country’s environment. The condition and changes in the environment are documented by the Swedish environmental monitoring, which is coordinated by Naturvårdsverket (The Swedish Environmental Protection Agency) and Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management). The length of the Swedish measurement series is in many cases unique in the world.

Publicerad

Uppdaterad