Bolmen

Om forskningsstationen

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på land- och sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som Tänk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Bolmens forskningsstation leds lokalt av forskningsstationsföreståndaren Juha Rankinen. Sydvatten är huvudman för anläggningen, medan Sweden Water Research ansvarar för vetenskaplig planering, verksamhet och ansökningar.

Sweden Water Research bedriver sedan 2014 egen forskning om tillståndet i de tre sjöar som är råvattentäkter för västra Skånes vattenförsörjning, det vill säga Vombsjön, Ringsjön och Bolmen. Av dessa sjöar är Bolmen överlägset viktigast då vattendomen ger möjlighet att ta ut upp till 6000 l/s. Bolmen är också sedan 2016 utpekad av Länsstyrelsen i Skåne län som en regionalt viktig vattenresurs med hög utvecklingspotential.

Långsiktigt engagemang i Bolmen

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Bolmens forskningsstation, inklusive AquaNet-infrastrukturen, är tillgänglig för SITES-forskare framöver. Ett intressant förhållande för SITES-forskare är att Bolmen används som dricksvattentäkt och kopplingen mellan vattenkvalitet och påverkan på nära 1 miljon medborgare kan studeras. Inga andra sjöar som ingår i SITES nätverk används så direkt av så många människor. Men Bolmen är också en viktig fiskesjö med många aktiva fritidsfiskare och flera yrkesfiskare. Deras konkreta återkoppling till sjövattenkvalitet och ekologi kan också ge nya uppslag till forskning.

I stationens uppdrag ingår även pedagogisk verksamhet som Tänk H2O!, som är en plats- och upplevelsebaserat lärande om vatten riktat mot gymnasielever inom Sydvattens upptagningsområde samt kommunerna kring Bolmen.


IN ENGLISH

Bolmen Research station is located on Tiraholm by Bolmen in Hylte municipality. The focus of the research is primarily environmental monitoring, fisheries and fisheries management, projects for water management and the effects of climate change on the ecosystems in the lake. The station is part of a national network of field stations, SITES, and is open to all universities and colleges that want to do research on Bolmen. Educational projects like Tänk H2O! is also included in the station’s assignment. The public is welcome to visit the station.

Bolmen’s research station is led locally by the research station director Juha Rankinen. Sydvatten is the head of the facility, while Sweden Water Research is responsible for scientific planning, operations and applications.

Since 2014, Sweden Water Research has been conducting its own research on the conditions of the three lakes that are the raw water sources for western Skåne’s water supply, ie Vombsjön, Ringsjön and Bolmen. Of these lakes, Bolmen is by far the most important as the water level provides the ability to take up to 6000 l / s. Since 2016 Bolmen has also been appointed a regionally important water resource with high development potential by the County Administrative Board of Skåne.

Long-term commitment in Bolmen

For a foreseeable future, Bolmen will be Skåne’s most important water source. Knowledge of how the water source changes due to climate, weather, ecology, land use and more will become increasingly important to develop and understand so that the future water supply can be secured and solved. Therefore, research and method development are needed, but also close collaboration with other researchers in Sweden and abroad.

Bolmen’s research station, including the AquaNet infrastructure, is available to SITES researchers. An interesting fact for SITES researchers is that Bolmen is used as a drinking water source and the connection between water quality and the impact on almost 1 million citizens can be studied. No other lake that is part of the SITES network is used so directly by so many people. But Bolmen is also an important fishing lake with many active recreational fishermen as well as several professional fishermen. Their concrete feedback to seawater quality and ecology can also provide new insights into the research.

The station’s assignment also includes educational activities such as Tänk H2O!, which is a place- and experience-based learning about water aimed at high school students within Sydvatten’s partner municipalities and the municipalities around Bolmen.