vatten

Brunifiering / Brownification

De senaste decennierna har våra vattendrag och sjöar blivit allt brunare. Det brunare vattnet beror på ökade halter av löst organiskt kol, humusmaterial, samt järn i vattnet. Det organiska materialet läcker från marken, transporteras till vattendrag och sedan vidare till sjöar, vilket ger ett ökat färgtal, d.v.s. brunifiering.

Humushalten i ytvatten är beroende av avrinningsområdets jordar, vegetation, markanvändning, hydrologi, försurning samt klimatet. Det delvis nedbrutna materialet påverkar även ytvattnets ljusförhållanden och därmed livet under ytan.

De ändrade färg- och ljusförhållanden påverkar och förändrar det ekologiska livet i och kring sjön.

Länkar

Forskning –Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Forskning – Mitigating the browning of lake water in the Bolmen region

Forskningsrapporter på och kring Bolmen

Sök på brunifiering i sökfältet för aktuelltartiklar med relation till Bolmen och Forskningsstation Bolmen

 

IN ENGLISH

Brownification

In recent decades, our rivers and lakes have become increasingly brown. The browner water is due to increased levels of dissolved organic carbon, humic material, as well as iron in the water. The organic material leaks from the ground, is transported to rivers and streams and then on to lakes. It is this process that enhances the browner water and creates brownification.

The humus content in surface water is dependent on the soils, vegetation, land use, hydrology and  acidification of the catchment area, as well as the climate. The partially decomposed material also affects the light conditions of the surface water. The changed color and light conditions affect and change the ecological life in and around the lake.

Publicerad

Uppdaterad