Sandig strandkant med vass i förgrunden

Limnologi / Limnology

Limnologi är läran om inlandsvatten, framför allt sötvatten, men även salt och bräckt vatten. Det är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska processer och mikroorganismer såväl som större organismer. Inom limnologin studeras både grundvatten och ytvatten (sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker) och de områden som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men är även viktiga delar i förståelsen för ekologi och evolution i och kring vattenförekomsten.

Limnologer är experter på livet i sötvattenmiljöer och kan ha kunskaper om arter och släktskap mellan olika växter eller djur som sin specialitet. Traditionellt förknippas limnologi främst med hydrobiologi, de biologiska processerna i vatten.

Limnologi studeras vid ett flertal lärosäten i Sverige och Forskningsstation Bolmen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. François-Alphonse Forel (1841–1912) sägs vara grundaren av ämnet i och med sina studier av Genèvesjön.

Länkar

Forskningsrapporter på och kring Bolmen

Sveriges förening för limnologi

 

IN ENGLISH

Limnology

Limnology is the study of inland aquatic ecosystems, mainly freshwater, but also salt and brackish water. It is an ecological science that encompasses inland aquativ ecosystems including communities, populations and biogeochemical processes and microorganisms as well as larger organisms. Within limnology, both groundwater and surface water (lakes, ponds, rivers and wetlands) are studied. The area of study have relevance for aquatic ecosystems, but are also important parts in the understanding of the ecology and evolution in that particular body of water.

Limnologists are experts on life in freshwater environments and may have knowledge of species and relationships between different plants or animals as their specialty. Traditionally, limnology is primarily associated with hydrobiology, the biological processes in water.

Limnology is studied at several universities in Sweden and Bolmen Research Station is open to all universities and colleges that want to do research at lake Bolmen. François-Alphonse Forel (1841–1912) is said to be the founder of the subject with his studies of Lake Geneva.

Publicerad

Uppdaterad