Flygbild över Bolmen.

Vattenskyddsområde Bolmen

13 oktober 2021 fastställde Länsstyrelsen i Kronbergs län vattenskyddsområde Bolmen.

Föreskrifter om vattenskyddsområde för vattentäkten i sjön Bolmen i Ljungby kommun – Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Via länken ovan hittar ni kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling med detaljer om vattenskyddsområdet.

På Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (skyddadnatur.naturvardsverket.se) kan man se en detaljerad karta över vattenskyddsområde Bolmen.

Karta över vattenskyddsområde Bolmen

Bakgrund

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012 och själva ansökan tog tre år att färdigställa. Förslaget för ansökan har kommunicerats med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna; Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo.  Kommuninvånare, föreningar, organisationer med flera har också bjudits in till dialogmöten för att diskutera frågor som gäller skyddsområdet och dess konsekvenser. Yttranden har inkommit och det förslag som tidigare kommunicerats har reviderats på en del punkter.

Skydd av vattentäkten

För att skydda den goda vattenkvaliteten har södra Bolmen förklarats som vattenskyddsområde. Alla som befinner sig inom skyddsområdet måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas. Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

I händelse av större förorening: Ring Räddningstjänsten 112.

In English

Lake Bolmen Water Protection Area

To protect the good water quality, the southern part of Lake Bolmen has been declared a water protection area. Everyone who is within the area must consider the protection of the water source and avoid actions that could lead to the pollution of Lake Bolmen. Lake Bolmen is Skåne’s most important drinking water source and an extremely valuable lake for recreation, fishing, swimming, tourism, outdoor life, wildlife and nature.

In the event of major contamination: Call the Fire and Rescue Service 112.

Publicerad

Uppdaterad