Vattenprover

SVU-projekt om NOM, naturligt organiskt material

Genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU), kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram, har forskningsledare Clemens Klante fått ett projektanslag godkänt för att göra en kartläggning om naturligt organiskt material i vatten.

Projektets namn är just En kartläggning om naturligt organiskt material i vatten och projektansökan presenterar ett initiativ att sammanställa kunskap om ökande halter av NOM i ytvatten och dess betydelse för dricksvattenproduktionen. Fokus ligger på att förstå de långsiktiga faktorerna som driver NOM-ökningen, inklusive klimatförändringar och markanvändningsförändringar, samt att sammanställa kunskap om NOM:s sammansättning och behandlingsmetoder. För att säkerställa en hållbart och robust dricksvattenförsörjningen behövs tydliga riktlinjer. Projektet strävar efter att ge underlag för att etablera rekommendationer och gränsvärden för organiskt material i ytvatten. Genom samarbete med experter och VA-organisationer, samt genom seminarier för kunskapsdelning, syftar projektet till att öka medvetenheten om NOM-problematiken och främja anpassningar av dricksvattenberedningsprocesser samt hållbara markanvändningsplaner. Clemens Klante

– Jag har forskat om brunifiering i framförallt Bolmen i många år. Det finns en hel del kunskap om dess betydelse för både ekosystemen och dricksvattenproduktion i Sverige och i andra länderna som är drabbade. Hela brunifieringsprocessen är komplext och det som saknas är en bra sammanfattning som ger ett stöd för dricksvattenproducenterna när det gäller utmaningarna som kommer med en ökad nivå av NOM i våra vatten. Dessutom finns det en stort osäkerhet om framtidens utveckling, som behövs för att säkerställa en hålbart vattenförsörjningen, säger Clemens Klante.

– Projektet kommer sammanställa kunskap om ökande halter av NOM i ytvatten, förväntade trender och dess betydelse för dricksvattenproduktionen och olika behandlingsmetoder. Fokus ligger även på att förstå de långsiktiga faktorerna som driver den ökande brunifieringen inklusive klimatförändringar och markanvändningsförändringar, fortsätter Clemens.

Projekttiden är satt från januari 2024 till januari 2025, med målet att förbättra vattenkvaliteten både nationellt och internationellt.

Svenskt Vatten Utveckling – En kartläggning om naturligt organiskt material i vatten

Clemens Klantes forskning om brunifiering