Exjobbare 2023. Siri Bengtsson, Annika Enge, Frida Karlsson och Emelie Ström.

Exjobb med fokus på råvatten

Under 2023 har Sydvatten handlett tre examensarbeten där studenterna, som trots ganska olika fokusområden, har råvatten som den gemensamma nämnaren.

Vandrarmusslan i Vombsjön och Bolmen?

 

Annika Enge, som studerar akvatisk ekologi vid Lunds universitet har undersökt om den invasiva vandrarmusslan utgör ett hot för dricksvattenproduktion där råvatten hämtas i Bolmen och Vombsjön.

Vandrarmusslan är en invasiv sötvattenmussla som sprider sig snabbt, både med strömmar och med människor via båtar och annat som fraktas mellan sjöar. Musslan har sitt ursprung i området runt Svarta havet och Kaspiska havet, men har blivit ett stort problem i vissa delar av USA och Europa då den i dessa områden, för musslan helt nya ekosystem, saknar naturliga fiender. På vissa platser har musslan täppt igen råvattnintagen p.g.a. sin snabba förökningstakt och stora antal (ca 700 000 st/m2).

I Annikas experiment studerade hon om vandrarmusslan, som hämtats från sjön Erken i Uppland, kan överleva i vatten från Vombsjön och Bolmen. Som referens testade Annika även om vandrarmusslan kunde överleva i vatten från Saxtorpssjön efter att sjön för sex månader sedan behandlats med kaliumklorid, det vill säga salt, som motåtgärd för att musslan identifierats i denna sjö*.

Resultaten av studierna visade att vandrarmusslan överlevde 5 veckor (studiens längd) i vatten både från Bolmen och Vombsjön, medan den dog i vatten från Saxtorpssjöarna som fortfarande har tillräckligt höga halter av kalium för att vara missgynsam för musslan.

Ytterligare studier av mer långtgående karaktär är önskvärt för att kunna dra absoluta slutsatser, men studierna indikerar tydligt att det finns en risk att vandrarmusslan kan spridas och överleva i både Bolmen och Vombsjön. Vombsjön bedöms ha störst risk då pH-värdet där är högre vilket musslan föredrar.

* Upptäckten av vandrarmusslan i Saxtorpssjöarna gjordes 2022 och insatsen med kaliumklorid som Länsstyrelsen Skåne utförde, med delfinansiering av Sydvatten, bekräftades lyckad våren 2023. “Den invasiva vandrarmusslan borta från Saxtorpssjöarna”

Brownification in a small stream originationg from a peatland

 

Emelie Ström och Frida Karlsson Öhman, som studerar Ekosystemteknik vid Lunds tekniska högskola, har i sitt exjobb undersökt hur brunifieringen i åar kan påverkas av intilliggande torvmarker.

Emelie och Frida har varje vecka under augusti till oktober 2023 tagit vattenprover i Ryds Å och därefter studerat provernas färgtal i korrelation med exempelvis nederbörd. De har även gjort en litteraturstudie av tidigare forskning i ämnet.

Deras studie visar att färgtalgen från augusti är högre än övriga månader, och att det är ett högre färgtal vid ett specifikt biflöde och att den bruna färgen i vattnet ökar några dagar efter kraftigare nederbörd.

Resultaten visar därmed att torvmarken har en påverkan på vattnets bruna färg, men tyvärr kan man inte dra slutsatsen att det enbart är torvtäkten som bidrar till brunifieringen. Intilliggande granskog, nederbördsmönster, grad av turbiditet och förekomst av järn påverkar också vattnets färgtal.

Slutsatsen är att längre och mer specifika studier behövs för att fastslå vilken grad av påverkan Ryds Å och de intilliggande torvmarkerna har på brunifieringen i Bolmen.

Läs forskningsrapporten: Brownification in a small stream iriginating from peatland

Emelie och Fridag erhöll i september 2023 ett stipendium av Campusbokhandeln.

 

Tungmetaller i Vombsjön

 

Siri Bengtsson, student vid Centrum för miljö och klimatvetenskap, Lunds universitet, har undersökt om mygglarver kan vara en bioindikator för miljöövervakning. Bakgrunden till studien är att det efter en faunainventering 2021 upptäcktes mundelsskador på mygglarver i Vombsjöns sediment vilket kan indikera exponering för höga halter tungmetaller.

Efter en kombination av litteraturstudier och genomförda mätningar på Vombsjöns sediment kan Siri se att de höga halterna av tungmetaller i Vombsjön kan påverka mygglarverna, men det går inte att fastslå vilka metaller eller vilken mängd som är den utlösande faktorn.

Slutsatsen blir därför att mygglarver inte går att använda som bioindikator för tungmetaller i Vombsjön.

 

Exjobbare 2023. Siri Bengtsson, Annika Enge, Frida Karlsson och Emelie Ström.

Siri Bengtsson, Annika Enge, Frida Karlsson och Emelie Ström.

 

Sydvatten tackar Annika, Emelie, Frida och Siri för fina arbetsinsatser.

Sydvatten har jobbat med Sustainalink i två av examensarbetena.