Naturligt Organiskt Material i vatten

NOM kartläggning – Akademisk workshop på Forskningsstation Bolmen 

En kort rapport av forskningsledare Clemens Klante.

Som en del av projektet “En kartläggning av naturligt organiskt material i vatten” arrangerade jag en workshop 10-11 april 2024 på Forskningsstation Bolmen. Workshopen samlade ledande akademiker från hela Sverige vars forskning fokuserar på löst organiskt kol (dissolved organic carbon = DOC) och dess ökning i vatten under de senaste århundradena ur olika perspektiv. Deltagare från följande universitet och företag var närvarande: SLU Umeå, SLU Uppsala, Lunds Universitet, Chalmers, Skogforsk, Atle, Norconsult, Biocell Analystia, Alto Unviversitet. 

Under workshopen delade deltagarna med sig av sin expertis och sina insikter om DOC samt presenterade sina senaste rön. Ämnen som pådrivande faktorer för brunifieringsprocessen; effekter av våtmarker, dikning och skogsbruk; effekter och kostnader för dricksvattenreningsprocessen och möjliga lösningar; mätmetoder i laboratorium och fält samt effekter på ekosystemet diskuterades. 

En god samarbetsvilja i gruppen ledde till öppna diskussioner, både I helgrupp och i mindre grupperingar. Deltagarna identifierade potentiella forskningsområden för framtida samarbete, med hänsyn till de specifika behov som föreligger vattensektorn och dess intressenter.  

Resultaten från workshopen kommer att sammanställas och därefter utgöra grunden för nästa workshop där även branschrepresentanter kommer delta. Nästa evenemang syftar till att utvärdera forskningsfrågorna ur ett branschperspektiv och vid behov justera dem för att säkerställa anpassning till verkliga utmaningar. 

Syftet med projektet är att överbrygga klyftan mellan akademi och dricksvattenindustrin. Genom att arbeta tillsammans kan vi utveckla innovativa lösningar för att hantera den växande utmaningen med DOC i våra vattenkällor. 

Deltagare på NOM-workshop äten lunch på Tiraholms fiskrestaurang

Deltagarna äter lunch på Tiraholms restaurang. / Participants of the workshop eating a tasty lunch at Tiraholms fish restaurant.

NOM-workshop besöks av Sydvattens styrelse.

Den andra dagen besökte Sydvattens styrelse forskningsstationen och deltog för en kort stund i vår diskussion om framtida forskningsbehov med tanke på den ökande DOC-halten i våra vatten. / On the second the Sydvatten‘s board visited the research station and joined our discussion on future research needs considering increasing DOC content in our waters.

IN ENGLISH BELOW

NOM kartläggning – academic workshop at Bolmen Research Station 

A short report by research leader Clemens Klante. 

As part of the project titled “En kartläggning om naturligt organiskt material i vatten” I had the pleasure of organizing a successful workshop on April 10-11, 2024. This event brought together leading academics from across Sweden whose research focuses on dissolved organic carbon (DOC) and its increase in water during the last centuries from various perspectives. Particiapants from the following universities and companies where present: SLU Umeå, SLU Uppsala, Lunds Universitet, Chalmers, Skogforsk, Atle, Norconsult, Biocell Analystia, Alto Unviversitet. 

The workshop provided a valuable platform for participants to share their expertise and insights on DOC and present their latest findings. Topics like drivers of the brownification process; effects of wetlands, ditching and forestry; effects and costs for the drinking water treatment process and possible solutions; measurement techniques in the laboratory and the field as well as effects on the ecosystem were discussed. 

Open discussions, both in the entire group and smaller settings, fostered a collaborative environment. Participants identified potential research areas for future collaboration, considering the specific needs of stakeholders in the water sector.  

The workshop results will be consolidated and form the foundation for a future workshop with industry representatives. This next event will aim to evaluate the research questions from an industry perspective and adjust them as needed to ensure alignment with real-world challenges. 

The entire project is trying to bridge the gap between academia and the drinking water industry. By working together, we can develop innovative solutions to address the growing challenge of DOC in our water sources.