Vattenytan på en sjö

Gymnasiearbete om brunifieringen och gösbeståndet i Bolmen

Två elever från naturprogrammet på Kattegattgymnasiet i Halmstad har utfört ett gymnasiearbete med utgångspunkt på Forskningsstation Bolmen.

Titel: Undersökning av brunifieringen i sjön Bolmen och konsekvenserna för gösbeståndet

– Hur ser trenden för brunifieringen i sjön Bolmen ut och hur kan den kopplas till gösbeståndet?

Ur uppsatsens sammandrag

Under de senaste decennierna har brunifieringen i sjön Bolmen ökat. Det har också förekommit rapporter från sportfiskare och yrkesfiskare som förklarar att fiskarten gös (Sander lucioperca) eller ”gös” på svenska har ökat i sjön Bolmen, under de senaste decennierna. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon korrelation mellan den senaste tidens ökning av brunfärgning och populationen av gös i Bolmen. Dessutom var man fast besluten att undersöka hur andra arter har påverkats och hur deras framtid kan se ut. /…/

Ur uppsatsens slutliga diskussion

Gös planterades in i Bolmen på 1930-talet men det är inte förrän på senare år som beståndet har ökat. Under de senaste årtiondena har sjön Bolmen utsatts för brunifiering och allt eftersom vattenfärgen i Bolmen har förändrats har det kommit rapporter om att sjöns ekosystem har förändrats. Forskare har lagt märke till att Bolmen inte längre är den sjö den en gång var. Provfisken och lokala sportfiskare har gjort det tydligt att maktspelet har förändrats och gösen har tagit över. En sjö som dominerats av abborre och gäddor som rovfiskar, består nu huvudsakligen av gös. Vad är det som har lett fram till detta maktskifte? Vad har detta för betydelse för gösen, Bolmen och dess ekosystem i framtiden? Hur kan detta kopplas till brunifieringen och vad beror den på? Finns det ett samband mellan brunifiering och gösbeståndet i sjön Bolmen?

Slutsats

Undersökningen har visat att sjön Bolmen har utsatts av en ökad brunifiering. På 1980-talet skedde en kraftig ökning fram till ungefär 2009. Därefter har brunifieringen succesivt minskat. Undersökningens provtagningar, forskarstudier och världens klimatförändringar antyder dock på att brunifieringen i framtiden kan komma att återigen öka markant i sjön Bolmen. Den huvudsakliga anledningen till den historiska brunifieringen i Bolmen verkar vara de utbredda barrskogarna runt om sjön. Undersökningen visar även på en stark koppling mellan en ökad brunifiering och fiskpopulationen i Bolmen. Gösen verkar ha gynnats av brunifieringen där ökningen av brunifieringen följer gösbeståndets ökning. Detta beror förmodligen på gösens utvecklade ögon och därmed konkurrenskraftighet gentemot abborren och gäddan. Abborren och gäddans bestånd har visat sig minska, vilket sannolikt beror på just brunifieringen. Dessutom har siklöjan minskat i sjön vilket kan bero på brunifieringen och gösbeståndets framfart.

Författare: Vincent de Vries Lindestam och Hampus Winslott
Datum: 2023/2024
Handledare: Maria Larvall

Hela uppsatsen finns att läsa nedan.

Framsida till gymnasiearbete om brunifiering och gösbeståndet i Bolmen, från 2024

Vincent de Vries Lindestam och Hampus Winslott

Vincent de Vries Lindestam och Hampus Winslott