Framsida Sydvattens Hållbarhets-och årsredovisning 2023

Forskningsstation Bolmen i Sydvattens Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Forskningsstationen utvecklas

(sid 12 i Sydvattens hållbarhets- och årsredovisning 2023)

Forskningsstation Bolmen invigdes 2017 och har sedan dess utgjort en samlingspunkt för forskning, samverkan och pedagogisk verksamhet. För att kunna vidareutveckla verksamheten har Sydvatten tillsammans med markägarna Tiraholms fisk under 2023 börjat planera för mer funktionella och ändamålsenliga lokaler med ett utvecklat laboratorium och bättre möjligheter för
forskning och utbildning. Förslaget omfattar också en utställningshall som ska presentera genomförda och pågående projekt tillsammans med andra lokala aktörer runt Bolmen.

Forskningsstationen deltar i många projekt med olika lokala, nationella och globala partners, som till exempel:

  • SITES Water syftar till att bygga upp ett långsiktigt och välkoordinerat övervakningsprogram för sjöar och vattendrag. SITES är ett nätverk för fältforskningsstationer. Som ett led i implementeringen av SITES Water pågår insamling av bakgrundsinformation för Bolmen, bland annat profilmätningar, inflödesmätningar och vattenprovtagningar. Via SITES dataportal tillgängliggörs värdefull data från Bolmen till forskare från hela världen.
  • En väderstation kommer att installeras i samverkan med SMHI och vattenkraftsbolaget Statkraft.
  • Klimatförändringarna påverkar den biologiska mångfalden, vilket studeras bland annat i det omfattande sexåriga globala projektet LifePlan.
  • På plattformen AquaNet i Bolmen studeras hur olika förändrade klimatförhål landen påverkar ekosystemen i en verklig miljö.
  • Interreg-projektet Blå Transition handlar om att hitta en balans mellan vatten- och landanvändning för att säkra vattenkvalitet och kvantitet i ett förändrat klimat.
  • Det planeras nu för en anslutning till SITES Spectral, som liksom SITES Water utgör en infrastruktur för insamling och delning av data, i detta fall gällande spektraldata för övervakning av ekosystemen.
  • Bolmen har blivit allt brunare de senaste årtiondena. Den bruna färgen beror på organiskt material och järn i vattnet. Mycket tyder på att det är en kombination av markanvändning och klimatförändringar som orsakar brunifieringen. Genom bland annat Formasprogrammet Blå Innovationer, projektet DOM Season och ett LONA-bidrag ökar förståelsen för brunfärgningsprocesserna och hur denna kan motverkas i framtiden. Under året har de regelbundna mätningarna längs Murån utökats i antal och provpunkter. Murån mynnar i sydvästra delen av Bolmen och har mycket höga färgvärden.

Läs mer om vad som hände på ForskningsstationBolmen 2023 och vad som är på gång 2024.

 

Framsida Sydvattens Hållbarhets-och årsredovisning 2023

Sydvattens hållbarhets- och årsredovisning 2023