Jetbåt med namnet Sydvatten som skänkts till Svenska sjöräddningssällskapet, Bolmen.

Bolmen ökar i betydelse

Bolmen ökar alltmer i betydelse för Skåne eftersom sjön kommer att bli Sydvattens huvudråvattentäkt. Bolmen är en ytterst värdefull sjö ur fler aspekter än som råvattenkälla. Sjön har stor betydelse för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur vilket gör att Sydvattens intresse för Bolmens ekologiska status delas med många.

Bolmenfonden, en fond inrättad av Sydvatten, stöttar årligen olika vattenfrämjande åtgärder, aktiviteter och initiativ i och kring Bolmen.

Under 2023 har Sydvatten, via Bolmenfonden,

  • stöttat Räddningstjänsten i Ljungby i framtagandet av en beredskapsplan för Bolmen
  • arrangerats en kunskapsdag med fokus på samverkan och ansvar, för att stärka och utveckla kontakter och koordinering mellan bland andra de fyra kommunerna kring Bolmen, tre län, fyra räddningstjänster, Statkraft och Sydvatten.
  • finansierat en ny räddningsbåt som har sjösatts i Bolmen. Syftet är att denna mindre båt snabbt och effektivt kunna genomföra insatser vid olyckor och andra tillbud som innebär livräddande eller minskar risken för att vattnet i Bolmen förorenas.

Verksamheten vid Forskningsstation Bolmen ökar allt mer. Med rätt kunskap kan rätt åtgärder sättas in och vår kunskap och helhetsförståelse om hur Bolmen och dess tillrinning fungerar och påverkas förbättras hela tiden. Vi kan också dela data och information med fler vilket gynnar förutsättningarna för att växla upp kunskap.

Läs mer om vad som hände på Forskningsstation Bolmen 2023 och vad som är på gång 2024.