Johan Eliasson gör fältstudier

En undersökning av Murån – brunifiering och orsak

Bolmen blir som många andra sjöar allt brunare. Brunare vatten kan på sikt påverka både vattenkvalitén och ekosystemen i och runt sjön, men vad det beror på är ännu inte helt klarlagt.

Det man har sett, i senare forskning är att markanvändningen, så som dikning och dränering kan påverka färgen på vattnet.

Murån som mynnar ut i södra delen av Bolmen, är det tillflöde där högst färgtal uppmätts (ett mått på hur brunfärgat vattnet är). Under våren kommer Johan Eliasson, som skriver sitt kandidatarbete i Naturvård och artmångfald för Högskolan i Halmstad, att undersöka om just Muråns höga färgtal kan förklaras genom dess tillflöden. Kan olika typer av diken ge upphov till olika färg? Finns det skillnader i färgtal mellan Muråns övre och nedre del? Och går det att hitta punktkällor som bidrar till de höga färgtalen i Murån? Detta är några av de frågor som förhoppnings ska få svar.  Förutom att ta vattenprover kommer Johan att samla in, sammanställa och analysera data över dikesbredd, djup och flöde vid flera olika typer av diken som mynnar i Murån. Om det finns en korrelation mellan dikeskaraktär och färg återstår att se, men är en viktig del i att förstå hur dikning av marker påverkar vattnets färg och i förlängningen sjöars ekosystem och på sikt även vår dricksvattenförsörjning.