Murån

Murån under luppen!

Just nu skriver Ida Johanson sitt kandidatarbete för högskolan i Halmstad om Murån.

Att Bolmen och flera andra sjöar och vattendrag på norra halvklotet blir allt brunare har noterats under de senaste årtiondena. Den bruna färgen beror på organiskt material och järn i vattnet. Ingen vet med säkerhet varför, men mycket tyder på att det är en kombination av olika orsaker så som markanvändning och förändringar i nederbördsmönster. Färgen skiljer sig mellan olika delar av Bolmen och att Murån som mynnar i sydvästra delen av Bolmen bidrar till brunifiering är otvivelaktigt.

Ida Johansson

Men varför är Murån så brun?

Just det ska Ida Johansson undersöka i sitt examensarbete. Mer specifikt är syftet är att undersöka om det finns någon koppling mellan nederbörd och brunifiering.

Under tio veckor har hon regelbundet tagit vattenprover, på åtta olika platser lägst med ån och i sjön. Utöver de insamlade vattenprover har hon även ute i fält mätt andra parametrar så som temperatur, pH och så vidare med hjälp av en så kallad EXO2 Multiparameter sond.

Tillbaka på forskningsstationen har de insamlade vattenproverna analyserats i en spektrofotometer för att ge ett mått på färgtal och absorbans. Nu ska väderdata från SMHIs väderstationer kopplas till de olika proverna för att se om det finns något förhållande mellan väder och brunifiering. Mest intressant är nederbörd och temperatur, men även kraftiga vindar och dess riktningar är faktorer som kan spela in.

Förhoppningen är att finna ett samband mellan väder och brunifiering. Men det får framtiden utvisa, oavsett bidrar Idas arbete med en viktig pusselbit för att förstå orsaker till färgförändringen.

Vi ser fram emot att ta del av resultaten och önskar Ida lycka till i framtiden.