Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar — Clemens Klante

Clemens Klante

Clemens Klante, doktorand.

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

De senaste decennierna har våra vattendrag och sjöar blivit allt brunare vilket utgör ett problem vid vattenverken. Det kan i framtiden bli nödvändigt att hitta nya källor till dricksvatten och det bruna vattnet kan också påverka värdet för rekreation.

Den bruna färgen orsakas av löst humusmaterial som läcker från marken och transporteras till vattendrag och vidare till sjöar. Även plankton och makrofyter producerar upplöst organiskt material som färgar vattnet brunt. Brunifiering kan antagligen också kopplas till minskade svavelutsläpp i kombination med förändrad markanvändning.

Hur brunt vattnet är varierar med årstiden och även mellan olika delar av en sjö. Det finns flera studier om brunifiering av vatten utifrån biologiska processer, men kopplingen mellan tids- och rumsvariationer av brunt vatten och hydrologiska processer behöver undersökas närmare.

Projektet kommer att undersöka brunifiering uifrån avrinningsområdets dynamik och sjöns hydodynamik och hjälpa till att förstå hur brunt vatten transporteras i flöden och sjöar. Såväl hydrodynamik som klimat, nederbörd och årstidsvariationer skall undersökas, inklusive olika särskilda väderförhållanden som kan påverka sjösystemet. Sjön som utvalts för denna studie är Bolmen varifrån en stor del av vattnet i södra Sverige hämtas.

Målsättning

  • Ta reda på hur och varför brunifiering varierar under året och hur färgen påverkas av årstid, flöde och vattnets ursprung
  • Ta reda på hur brunifierat vatten blandas och fördelas i sjön och vilken betydelse det har för fortsatt användning av sjön som dricksvattentäkt
  • Modellera icke observerade väderförhållanden och försöka att generalisera dessa resultat till sjöar med olika karaktär

Klicka på bilden nedan för att se en kort film om Clemens vågmodell för Bolmen.

Clemens Klante, film om vågmodell forskningsprojekt

Publicerad

Uppdaterad