Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

De senaste decennierna har våra vattendrag och sjöar blivit allt brunare vilket utgör ett problem vid vattenverken. Det kan i framtiden bli nödvändigt att hitta nya källor till dricksvatten och det bruna vattnet kan också påverka värdet för rekreation.

Den bruna färgen orsakas av löst humusmaterial som läcker från marken och transporteras till vattendrag och vidare till sjöar. Även plankton och makrofyter producerar upplöst organiskt material som färgar vattnet brunt. Brunifiering kan antagligen också kopplas till minskade svavelutsläpp i kombination med förändrad markanvändning.

Clemens Klante, som är anställd som industridoktorand vid Sweden Water Research, gör sin forskning vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.
Hans forskning syftar till att förstå hur hydrologin och hydrauliken vid sjön Bolmen påverkar och hur det påverkar brunifiering av vattnet. Dessutom kommer han att undersöka hur hydrodynamik mellan klimat, regn, säsongsvariationer och speciella väderförhållanden påverkar sjösystemet.