Doktorand om klimatförändringars och brunifierings påverkan på vattenresurser sökes

Panoramabild över Bolmen

Projektbeskrivning
I ett framtida scenarium kommer klimatförändringarna inte att vara den enda påverkan på våra vattenresurser utan de kommer samtidigt också att utsättas för t.ex. eutrofiering och brunifiering (förhöjda halter av humus). Denna påverkan från flera, samtidigt verkande processer kommer sannolikt att leda till hitintills okända synergieffekter på födovävars funktion, arters interaktioner, men också på möjligheten att utnyttja våra vattenresurser för t.ex dricksvatten. Huvudmålet med den utlysta doktorandtjänsten är att studera orsaker, mekanismer och möjliga åtgärder för att säkerställa framtida vattenkvalitet och ekosystemfunktion i sjöar. Denna breda ansats innehåller såväl grund- som tillämpad forskning och inkluderar ett flertal vetenskapliga verktyg, såsom databaser, experiment och fältstudier. Speciellt fokus kommer att läggas på att studera effekter av klimat, eutrofiering och brunifierng i dricksvattentäkter, såsom sjön Bolmen, samt på utvärdering av lokala åtgärder i form av t.ex våtmarker. I arbetet ingår interaktion med avnämare på landsbygden och kommunikationen sker på svenska. Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med Sweden Water Research/Sydvatten och Länsstyrelsen.
Tjänsten kommer att placeras vid Biologiska inst/Akvatisk Ekologi, finaniseras av Formas och Sweden Water Research och Sydvatten AB. Huvudhandledare är Prof Lars-Anders Hansson (lars-anders.hansson@biol.lu.se), och biträdande handledare Prof. Emma Kritzberg och Dr. Linda Parkefelt.

Doktorand i biologi